ADAM FOODS comprométese a cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

ADAM FOODS garante que, como titular dos ficheiros de carácter persoal, tratará confidencialmente os datos persoais que voluntariamente lle sexan facilitados polos usuarios deste portal ou de perfís oficiais de ADAM FOODS nas redes sociais ou a través dos servizos ou promocións de ADAM FOODS ou por calquera outro medio.

Para iso ADAM FOODS adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento co obxectivo de evitar, na medida do posible e segundo o estado da técnica, a alteración, a perda, o tratamento ou o acceso non autorizado.

A continuación, en cumprimento do disposto na normativa de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle sobre os termos e condicións do tratamento de datos efectuado por ADAM FOODS.

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS

 • Denominación Social: ADAM FOODS, S.L.U.
 • Nome Comercial: ADAM FOODS
 • Domicilio Social: Travesera de Gracia núm. 342, 08025, Barcelona
 • CIF/NIF: B-66372202
 • Teléfono: 900 202 106
 • Correo electrónico: info@adamfoods.es

Presencia web corporativa de ADAM FOODS:

 • Dominio canónico do sitio web: https://www.adamfoods.com
 • Dominios de servizo ou secundarios: www.adamfoods.es
 • Perfís sociais:
  YOUTUBE: ADAM FOODS

2. FINALIDADES E LEGITIMACIÓN DO PROCESAMENTO DOS TEUS DATOS PERSOAIS

En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2017/679 Xeral de Protección de Datos (en diante, “RGPD”) así como da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), ADAM FOODS informa que o tratamento dos datos persoais que nos facilite a través das nosas webs pode perseguir todos ou algúns dos seguintes fins, como se indica en cada caso:

I. Atención por correo electrónico, postal ou telefónico das comunicacións recibidas polos interesados realizadas a través de calquera dos medios que se indican no apartado “Contacto” da web.

Os seus datos serán tratados para a finalidade de xestionar unicamente as especificacións necesarias para levar a cabo a resolución da súa consulta/reclamación.

Unha vez se finalice toda xestión necesaria, os seus datos serán eliminados.

II. Propósitos comerciais ou contractuais.

3. OS DATOS QUE RECOLLEMOS

Para as finalidades arriba expostas, podemos clasificar o conxunto de datos do interesado nas seguintes fontes e tipoloxías:

a) Datos proporcionados de forma directa polo interesado

Datos proporcionados de forma directa por vostede, xa sexa no momento de establecer comunicación coa nosa compañía por calquera das vías antes indicadas, a través da formalización dos formularios interactivos en formato HTML dos nosos sitios webs, así como os facilitados ao longo da relación de negocio a través de distintos medios como, por exemplo, reclamacións ou solicitudes de información a través do servizo de atención ao cliente (vía formulario web, chamada telefónica ou correo postal).

Toda a información que o usuario facilite a través dos formularios dos medios anteriormente indicados deberá ser veraz.

b) Datos obtidos doutras fontes distintas do propio interesado

Datos obtidos de fontes distintas do interesado, xa sexa por contar co seu consentimento ou por calquera outra habilitación legal (interese lexítimo, cumprimento dunha obriga legal). A título de exemplo cítanse: fontes accesibles ao público ou Organismos da Administración Pública ou xudicial.

4. COMUNICACIÓN DOS DATOS

Os datos persoais tratados por ADAM FOODS para alcanzar as finalidades detalladas con carácter previo poderán ser comunicadas ao obxecto de satisfacer ou dar resposta á consulta ou solicitude do interesado ás empresas do Grupo ADAM FOODS:

 • LA PIARA, S.A. Sociedade Unipersoal (NIF A-08009359).
 • GRANJA SAN FRANCISCO, S.L. Sociedade Unipersoal (NIF B-55216758).
 • GALLETAS ARTIACH, S.A.U. Sociedade Unipersoal (NIF A-64929250).
 • TRIGORICO, S.L. Sociedade Unipersoal (NIF B-87438750).
 • CUETARA S.L.U. Sociedade Unipersoal (NIF B-87127676).

Os datos persoais poden ser así mesmo comunicados a prestadores de servizos (servizos de marketing e publicidade, servizos de enquisas, servizos de ensobrado, mensaxaría e correo postal, servizos de custodia e destrución da información dixital e física) para que os traten en nome e por conta de ADAM FOODS e baixo as súas instrucións para cumprir coas finalidades indicadas. Estes prestadores de servizos terán a consideración de Encargados de Tratamento e, neste caso, adoptaranse as medidas contractuais necesarias para que estes respecten e protexan os datos persoais dos interesados.

5. PERÍODO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos desagregados serán conservados sen prazo de supresión.

Respecto dos datos facilitados polos propios usuarios a través das webs, correo electrónico ou chamada telefónica, unicamente serán tratados polo período de tempo necesario para a finalidade definida.

Transcorrido o respectivo período de conservación, ADAM FOODS eliminará ou anonimizará os datos sempre que os mesmos non deban ser conservados para finalidades que deban subsistir.

6. EXERCICIO DE DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, PORTABILIDADE, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN. RECLAMACIÓNS ANTE A AUTORIDADE DE PROTECCIÓN DE DATOS

A normativa de protección de datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos persoais que implican os nosos servizos que se poden resumir en:

Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento de datos que estamos a levar a cabo.

Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos seus datos por ser estes inexactos ou non veraces.

Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso unicamente serán conservados para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.

Dereitos de cancelación: Solicitar a eliminación de todos os seus datos persoais.

Dereito de oposición: Solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais nos termos antes sinalados.

O usuario poderá exercitar os seus dereitos dirixindo a oportuna solicitude á dirección de correo electrónico ou postal indicadas ao pé de cada formulario ou, na súa falta á seguinte dirección postal ou de correo electrónico:

Grupo ADAM FOODS, Travesera de Gracia, núm. 342, 08025 Barcelona, indicando no sobre a referencia: REF: DATOS PERSOAIS ou enviando unha mensaxe á seguinte dirección de correo electrónico info@adamfoods.es, indicándose o dereito a exercitar e incluíndose en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación similar.

No caso de que se tivera outorgado o consentimento para algunha finalidade específica, vostede ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se Vostede considera que hai unha incidencia coa forma en que ADAM FOODS está a tratar os seus datos, pode dirixir a súa reclamación a info@adamfoods.es ou á Axencia Española de Protección de Datos.

7. USO DE COOKIES E MONITORIZACIÓN DA NAVEGACIÓN

Para consultar a información deste punto, proporcionámoslle a Política de Cookies dos nosos sitios web: https://www.adamfoods.com/es/cookies

8. DIRECCIÓNS IP

Os servidores dos sitios web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a unha computadora cando esta conéctase a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etcétera.

9. SEGURIDADE

Os sitios web utilizan técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

10. CAMBIOS

Podemos modificar esta Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais e, se introducimos algún cambio significativo, avisarémoslle a través dos nosos sitios web, ou por outros medios, e terá a oportunidade de revisar os cambios antes de que se fagan efectivos. Se non está de acordo con calquera dos cambios, pode exercer os seus dereitos ou xestionar os seus consentimentos.

O uso continuado dos nosos sitios web tras publicar ou enviar un aviso acerca dos nosos cambios nesta Política de Privacidade e Datos Persoais implica que a recompilación, a utilización e o uso compartido dos seus datos persoais están suxeitos á Política de Privacidade e Datos Persoais actualizada.

Data de entrada en vigor: 25 de maio de 2018

Última actualización: 29 de maio de 2019