ADAM FOODS es compromet a complir amb la legislació vigent en matèria de la protecció de dades de caràcter personal.

ADAM FOODS garanteix que, com a titular dels fitxers de caràcter personal, tractarà confidencialment les dades personals que voluntàriament se li facilitin pels usuaris d’aquest portal o d’altres perfils oficials d’ADAM FOODS en xarxes socials, a través dels serveis o promocions d’ADAM FOODS o a través de qualsevol altre mitjà de comunicació.

Per tant, ADAM FOODS ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantindré el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament amb l’objectiu d’evitar, en la mesura de lo possible i segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o el accés no autoritzat.

A continuació, en compliment de lo disposat en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, se l’informa sobre els termes i condicions del tractament de dades efectuat per ADAM FOODS.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 • Denominació Social: ADAM FOODS, S.L.U.
 • Nom Comercial: ADAM FOODS
 • Domicili Social: Travessera de Gràcia núm. 342, 08025, Barcelona
 • CIF/NIF: B-66372202
 • Telèfon: 900 202 106
 • e-Mail: info@adamfoods.es

Presència web corporativa d’ADAM FOODS:

 • Domini canònic del lloc web: https://www.adamfoods.com
 • Dominis de servei o secundaris: www.adamfoods.cat
 • Perfiles socials:
  YOUTUBE: ADAM FOODS

2. FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

En compliment de lo establert en el Reglament (UE) 2017/679 General de Protecció de Dades (en endavant, “RGPD”) així com de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ADAM FOODS informa que el tractament de les dades personals que ens faciliti a través de les nostres webs pot perseguir totes o algunes de les següents finalitats, segons se li indiqui en cada cas:

I. Atenció per correu electrònic, postal o telefònic de les comunicacions rebudes pels interessats realitzades a través de qualsevol dels mitjans que s’indiquen en l’apartat de “Contacte” de la web.

Les seves dades seran tractades per la finalitat de gestionar únicament les especificacions necessàries per a portar a terme la resolució de la seva consulta/reclamació.

Un cop finalitzi tota gestió necessària, les seves dades seran eliminades.

II. Finalitats comercials o contractuals.

3. LES DADES QUE RECOPILEM

Per a les finalitats exposades anteriorment, podem classificar el conjunt de dades de l’interessat en les fonts i tipologies següents:

a) Dades proporcionades de forma directa per l’interessat.

Dades proporcionades de forma directa per Vostè, ja sigui en el moment d’establir comunicacions amb la nostra Companyia mitjançant qualsevol de les vies anteriorment indicades, a través de la sol·licitud del servei a través de la complementació dels formularis interactius en format HTML de les nostres pàgines web, així com de les dades facilitades al llarg de la relació de negocis a través de diversos mitjans com, per exemple, reclamacions o sol·licituds d’informació a través del servei d’atenció al consumidor (via formulari web, trucada telefònica o correu postal).

Tota la informació que l’usuari faciliti a través dels formularis dels mitjans anteriorment indicats haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas, serà l’usuari l’únic responsable de les manifestacions, falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ADAM FOODS o a tercers per la informació que faciliti.

b) Dades obtingudes d’altres fonts diferents del propi interessat

Dades obtingudes de fonts diferents de l’interessat, ja sigui per comptar amb el seu consentiment, o per qualsevol altra habitació legal (interès legítim, compliment d’una obligació legal). A títol de l’exemple es citen: fonts accessibles al públic o Organismes de l’Administració Pública o judicial.

4. COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades personals tractades per ADAM FOODS per assolir les finalitats detallades amb caràcter previ podran ser comunicades a l’objecte de satisfer o donar resposta a la consulta o sol·licitud de l’interessat a les empreses del Grup ADAM FOODS:

 • LA PIARA, S.A. Societat Unipersonal (NIF A-08009359).
 • GRANJA SAN FRANCISCO, S.L. Societat Unipersonal (NIF B-55216758).
 • GALLETAS ARTIACH, S.A.U. Societat Unipersonal (NIF A-64929250).
 • TRIGORICO, S.L. Societat Unipersonal (NIF B-87438750).
 • CUETARA S.L.U. Societat Unipersonal (NIF B-87127676).

Les dades personals poden ser comunicades a prestadors de serveis (serveis de màrqueting i publicitat, serveis d’enquestes, serveis d’ensobrat, missatgeria i correu postal, serveis de custòdia i destrucció de la informació digital i física) per a que tractin en nom d’ADAM FOODS i sota les seves instruccions per a complir amb les finalitats indicades. Aquests prestadors de serveis tindran la consideració d’Encarregats de Tractament i, en aquest cas s’adoptaran les mesures contractuals necessàries per a que els mateixos respectin i protegeixin les dades personals dels interessats.

5. PERIÒDE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

Respecte les dades facilitades pels propis usuaris a través de les webs, correu electrònic o trucada telefònica, únicament seran tractats pel període de temps necessari per a la finalitat definida.

Un cop transcorri el període respectiu de conservació, ADAM FOODS eliminarà o anonimitzarà les dades sempre que aquestes no hagin de ser conservades per finalitats que hagin de subsistir.

6. EXERCIMENT DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, PORTABILITAT, CANCELACIÓ i OPOSICIÓ. RECLAMANCIONS A LA AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades personals que impliquen els nostres serveis. Aquests es poden resumir en:

Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament de dades que posem en pràctica.

Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades donada la inexactitud i la no veracitat d’aquestes.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament seran conservats per a l’acció d’exercir o la defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia de les dades que estan sent tractades.

Dret de cancelació: Sol·licitar l’eliminació de totes les seves dades personals.

Dret d’oposició: Sol·licitar la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials en els termes senyalats anteriorment.

L’usuari podrà exercitar els seus drets dirigint la seva sol·licitud a la direcció de correu electrònic o postal indicada al peu de cada formulari o, en el seu defecte, a la següent direcció postal o de correu electrònic:

Grp ADAM FOODS, Travessera de Gràcia, núm. 342, 08025 Barcelona, indicant en el sobre la referència: REF: DADES PERSONALS o enviant un missatge a la següent direcció de correu electrònic info@adamfoods.es, indicant el dret a exercitar i incloure, en ambdós casos, fotocòpia del seu DNI o d’un altre document d’identificació similar.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si Vostè considera que hi ha una incidència amb la forma en que ADAM FOODS està tractant les seves dades, pot dirigir la seva reclamació a info@adamfoods.es o a l’Agència Española de Protecció de Dades. el conse

7. ÚS DE COOKIES I MONITORITZACIÓ DE LA NAVEGACIÓ

Per a consultar la informació d’aquest punt, li proporcionem la Política de Cookies de la nostra pàgina web: https://www.adamfoods.com/ca/cookies

8. DIRECCIONS IP

Els servidors de les pàgines webs podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nombre de dominis utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la fi d’obtenir mides únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etcètera.

9. SEGURETAT

Els llocs web utilitzen tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per afectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

10. CANVIS

Podem modificar aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals i, si introduïm algun canvi significatiu, l’avisarem a través de les nostres pàgines web, o mitjançant altres vies, i tindrà la oportunitat de revisar els canvis abans que es facin efectius. Si no està d’acord amb qualsevol dels canvis, podrà exercir els seus drets o gestionar els seus consentiments.

L’ús continuat de les nostres pàgines web després de publicar o enviar un avís sobre els nostres canvis en aquesta Política de Privacitat i Dades Personals implica que la recopilació, la utilització i l’ús compartit de les seves dades personals estan subjectes a la Política de Privacitat i Dades Personals actualitzada.

Data d’entrada en vigor: 25 de maig de 2018

Última actualització: 29 de maig de 2019